top of page

Privacy Statement


Dit is het Privacy Statement van Costa Mobility Service, onderdeel van Stuij Costa Services S.L, welke is gevestigd in Polop en is ingeschreven onder nummer: B13883350.

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website Costa Mobility Service van www.costamobilityservice.com. (hierna: “Website”) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens vindt plaats op een wijze overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en dit Privacy Statement.

 

CONTACTGEGEVENS

Costa Mobility Service
Polop
+34 744 723 248
www.costamobilityservice.com

Jitty Stuij is de Functionaris Gegevensbescherming van Costa Mobility Service. Zij is te bereiken via info@costamobilityservice.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Costa Mobility Service verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van zijn diensten en/of omdat een partij deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Costa Mobility Service verwerkt:

 • Voor- en achternaam;

 • Geboorteplaats;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

 • Locatiegegevens;

 • Gegevens over activiteiten op onze Website;

 • Contactgegevens in ons boekhoudprogramma;

 • Internetbrowser en apparaat type;

 • Bankrekeningnummer bij betaling..
   

DOEL VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Costa Mobility Service verwerkt:

 • voor het afhandelen van betalingen;

 • voor het versturen van facturen;

 • voor het aanmaken van een account en het beheren hiervan;

 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van diensten en/of producten die door Costa Mobility Service worden aangeboden;

 • voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met Costa Mobility Service en aangesloten derden;

 • om betrokken partijen van informatie te voorzien over de diensten en/of producten die door Costa Mobility Service of door aangesloten derden via Costa Mobility Service worden aangeboden;

 • om klantgegevens bij te houden.
   

Gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken partij. Door gebruik te maken van de Website, wordt ingestemd met dit Privacy Statement. Wanneer een contactformulier wordt ingevuld of Costa Mobility Service ontvangt een e-mail, dan worden de gegevens bewaard zolang het, naar de aard van het formulier of inhoud van de e-mail, nodig is voor een volledige afhandeling daarvan.

 

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS

Op de Website worden bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van een computer, de gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker van de Website meezendt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Costa Mobility Service neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Costa Mobility Service) tussen zit.

 

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Costa Mobility Service bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor gegevens zijn verkregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Zijn hier vragen over, dan kan er contact worden opgenomen met info@costamobilityservice.com.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Costa Mobility Service deelt persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Costa Mobility Service persoonsgegevens aan derden, maar dit wordt alleen gedaan met nadrukkelijke toestemming van de betrokken partij.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WORDEN GEBRUIKT

Costa Mobility Service gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Costa Mobility Service wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. Costa Mobility Service gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen van de bezoeker onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag van de bezoeker bijhouden zodat Costa Mobility Service op maat gemaakte content en eventuele advertenties kan aanbieden. Bij een eerste bezoek aan onze website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Elke betrokken partij heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft deze partij het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Costa Mobility Service en is er recht op gegevensoverdraagbaarheid.

De betrokken partij kan een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@costamobilityservice.com.

Tevens is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

DERDE PARTIJEN

WEBHOSTING

Costa Mobility Service neemt webhosting af van Wix en e-maildiensten van Xel, deze verwerkt persoonsgegevens namens Costa Mobility Service en gebruikt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wix en Xel hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Wix en Xel zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

BOEKHOUDING

Costa Mobility Service maakt gebruik van een offline boekhoud- en facturatieprogramma welke voldoende afgeschermd zijn van de buitenwereld in een veilige omgeving.

bottom of page